การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา06 ,2541 )

การศึกษาผลกระทบของพันธุ์มันสำปะหลังและอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและกายภาพของแป้ง

หน้า หน้า 243

วันชัย โชคชัยไพศาล | ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร | กล้าณรงค์ ศรีรอต |
โครงสร้างของอะมิโลส อะมิโลเพคตินและคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังที่สกัดได้จากเกษตรศาสตร์ 50 ในอายุต่างๆ กัน

หน้า หน้า 248

กล้าณรงค์ ศรีรอต | กาญจนา กู้โรจนวงศ์ | วิไล สันติโสภาศรี |
การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนชนิดอัดเม็ดจากไข่แดงผง และนมผงเพื่อเป็นอาหารของเด็กในวัยเรียน

หน้า 9 หน้า

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | สมบัติ ขอทวีวัฒนา | ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา | วุฒินันท์ คงทัด |