การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา07 ,2541 )

การศึกษาการส่งผ่านค่าความแปรปรวนระหว่างกระดานหลักและกระดานต่างประเทศ ของหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลอง GARCH(1,1)

หน้า หน้า 279

กัมปนาท ภูริวัฒนะ | วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย |