การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา11 ,2541 )

การวิเคราะห์แรงทางอากาศพลศาสตร์แบบ 2 มิติบนโครงสร้างหลังคาขนาดใหญ่

หน้า หน้า 225

สุรศักดิ์ บำรุงวงศ์ | ชนินทร์ ตรงจิตภักดี | ชินภัทร ทิพโยภาส | นันทาวดี เชิดชัยภูมิ | นัญพร อินทรเทพ |