การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( ครั้งที่ 36, สาขา12 ,2541 )

สัมพันธภาพระหว่างบิดากับบุตรสาว ในช่วงพัฒนาการทั้ง 6 ระดับกับการตกเป็นเหยื่อถูกข่มขู่ทางเพศ โดยเปรียบเทียบหญิงที่มาจากครอบครัวซึ่งบิดามารดาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นกับหญิงที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง

หน้า หน้า 255

วสพร นิชรัตน์ |