การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาพืช สาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา01 ,2542 )

การประเมินพันธุ์อ้อยนำเข้าจากประเทศคิวบาและรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

หน้า หน้า 19-26

นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต | นริศร ขจรผล | วีรพล พลรักดี | เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง | สุพรรณ อุ่นสาม | ศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี |
อิทธิพลของการใส่เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก

หน้า หน้า 45-50

ประทีป เอี๊ยบเจริญ | เศรษฐา ศิริพินทุ์ | อภิชัย ธีรธร | อนันต์ ปินตารักษ์ |
การรวบรวมและศึกษาลักษณะบางประการของผักคาวตอง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

หน้า หน้า 51-55

สุรินทร์ นิลสำราญจิต | พรรัตน์ ศิริคำ | เกียรติ เชี่ยวศิลป์ | พิทยา สรวมศิริ |
อิทธิพลของปุ๋ยหินฟอสเฟต และปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มีต่อระบบการปลูกข้าว-ถั่วเขียว ในชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรดจัด

หน้า หน้า 62-69

รสมาลิน ณ ระนอง | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | จุมพล ยุวนิยม | เจริญ เจริญจำรัสชีพ |
การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพืชบางชนิดต่อการตายและต่อพฤติกรรมการกินอาหารของเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว

หน้า หน้า 70-77

ทิติยา จิตติหรรษา | ณรงค์ สามงามนิ่ม |