การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา02 ,2542 )

ผลการใช้บูเซอรีลินร่วมกับสารโปรสตาแกลนดินเอฟทูอัลฟา ต่ออัตราการเป็นสัด และอัตราการผสมติดในโคนม

หน้า หน้า 24-30

สมคิด ชัยเพชร | สุภร กตเวทิน | สุจินต์ สิมารักษ์ | เทวินทร์ วงษ์พระลับ |
การลดความเครียดจากความร้อนในแม่สุกรระยะอุ้มท้อง ถึงระยะเลี้ยงลูกด้วยน้ำหยดในช่วงฤดูร้อน

หน้า หน้า 31-39

หาญชัย อัมภาผล | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | อนันต์ ศรีขาว | จำเริญ เที่ยงธรรม |
ระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมในพลาสมากวางรูซ่าเพศผู้ (Cervus timorensis) ที่เลี้ยงปล่อยแปลงและขังคอก

หน้า หน้า 40-45

อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ | นิตยา พึ่งพงศ์ | จงเจษฎ์ ศรีกระจ่าง |
ผลการลดระดับโปรตีนร่วมกับการเสริมกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบในอาหารต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโตของไก่กระทง

หน้า หน้า 55-61

ชูพงษ์ เปรี่ยมงูเหลือม | สมชัย จันทร์สว่าง | สุภาพร อิสริโยดม | อรุณี อิงคากุล |
การหาค่าการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ของกากทานตะวันในไก่ที่ทำท่อมูลเทียมและไก่ปกติ

หน้า หน้า 68-75

วีระศักดิ์ สามารถ | สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ | บุญล้อม ชีวะอิสระกุล |