การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา03 ,2542 )

การเปรียบเทียบไดเอธิลอีเทอร์และเอธิลอะซีเตทในการทำให้กากอุจจาระลอยตัวด้วยวิธีการปั่น

หน้า หน้า 123

ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ | ศุภชาติ ปานเนียม | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ |
โรคหมอนรองกระดูกในสุนัขพันธุ์บัทเซทฮาวด์, รายงานสัตว์ป่วย

หน้า หน้า 127

ขจรศักดิ์ ต่อทรัพย์สิน | นริศ เต็งชัยศรี | มนชนก วิจารสรณ์ | สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ | วัชระ ภูเกิด | เปรม ชุนถนอม | บดินทร์ ติระพัฒน์ |
การเปรียบเทียบเซลล์วิทยาของเยื่อบุช่องคลอดแพะที่ไม่มีวงจรสัด และแพะที่มีวงจรสัด

หน้า หน้า 287-292

บรรจง จงรักษ์วัฒนา | สิรพงศ์ ศิริรักษ์ | วิรภาพ เติมเกียรติไพศาล |
ความหลากหลายของยีนและชนิดอัลลิลของยีนที่เป็นรหัสในการสร้างโปรตีน บนพื้นผิวของเชื้อไธเลเรียในโคไทย

หน้า หน้า 299-305

นพพร ศราธพันธุ์ | สิรินันท์ นิลวรางกูร | จันทรา ตนันท์ยุทธวงศ์ | โอนูมะ, มิซาโอะ | โกสุม จันทร์ศิริ |
ผลของการถ่ายพยาธิที่มีต่อการเจริญเติบโตและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนนิวคาสเซิล และวัคซีนกัมโบโรในไก่พื้นเมืองลูกผสม

หน้า หน้า 306-313

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | กัลยา เจือจันทร์ | กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ |