การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาประมง สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ครั้งที่ 37, สาขา04 ,2542 )

อายุ การเจริญเติบโต การแพร่กระจายขนาด ขนาดเจริญพันธุ์และฤดูกาลวางไข่ของปลาเห็ดโคน Sillago sihama (Forskal) ในทะเลสาบสงขลา และบริเวณชายฝั่ง

หน้า หน้า 3-9

อังสุนีย์ ชุณหปราณ |
การศึกษาทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน้า หน้า 24-35

ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์ | เพียงใจ แก้วจรูญ | ไพรพรรณ เทียนทอง | วิชมัย โสมจันทร์ |
ความหลากหลายทางพันธุกรรม สภาพเศรษฐกิจและสังคมของปลาตะเพียนขาวที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดขอนแก่น

หน้า หน้า 66-74

สุภัทรา อุไรวรรณ | วงศ์ปฐม กมลรัตน์ | พงศ์พัฒน์ บุญชูวงศ์ | ชวนพิศ สิทธิมังค์ | พัชรินทร์ ลาภานันท์ | วิเชียร เกิดสุข |