การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา05 ,2542 )

ผลเฉลยวิเคราะห์ของการปลดปล่อยตัวยาที่แพร่กระจายในโพลีเมอร์เมทริกซ์ ที่ไม่มีการสะสมของยาภายนอกเมทริกซ์

หน้า หน้า 10-15

สุทธีรา วสุวานิช | นพฤทธิ์ จินันทุยา | พิศมัย เพชรภิรมย์ |
ผลจากการบุกรุกพื้นที่ป่าดั้งเดิมระดับต่างๆ ต่อความหลากหลายของปลวกในเคหสถานและบริเวณแวดล้อม ในจังหวัดขอนแก่น

หน้า หน้า 16-21

ณิศ กีร์ติบุตร | จิรศักดิ์ กลางแก้ว |
การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถบำบัดฟอสฟอรัสแบบชีววิทยาในน้ำทิ้งที่มีความเค็มโดยใช้เทคนิค FISH

หน้า หน้า 22-31

นุกูล อินทระสังขา | เคลเลอร์, เยิร์ก | Bond, Phillip | แบล็คอล, ลินดา |
การพัฒนาอาหารสำหรับวิเคราะห์เชื้อ Salmonella ด้วยวิธี Impedance splitting

หน้า หน้า 65-70

ธนิต หงษ์ดุสิต | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | กนกพรรณ ศรีมโนภาษ |