การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา06 ,2542 )

การทำแยมแคลอรี่ต่ำ

หน้า หน้า 3-9

นราพร เชาวน์วิทยางกูร | นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ |
ทุเรียนดิบบดแห้งจากทุเรียนดิบพันธุ์หมอนทอง

หน้า หน้า 10-16

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | พรภัทรา ศรีนรคุตร |
การเก็บรักษาทุเรียนดิบบดแห้งจากทุเรียนดิบพันธุ์หมอนทอง

หน้า หน้า 17-23

สุวรรณา ศรีสวัสดิ์ | วรรณี สุทธิวัฒนเวช | อินทราวุธ ฉัตรเกษ | พรภัทรา ศรีนรคุตร |
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและส่งเสริมการใช้แท่งเชื้อเพลิงเขียว

หน้า หน้า 24-29

ประลอง ดำรงค์ไทย |
การทำเนื้อมะม่วงแก้วบดและคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา

หน้า หน้า 30-36

สมชาย จอมดวง | ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน |
การผลิตมอลท์ จากบาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทย

หน้า หน้า 39-45

ชรินทร์ เตชะพันธุ์ | ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ |
การผลิตวิสกี้จากมอลท์บาร์เลย์ที่ปลูกในประเทศไทย

หน้า หน้า 46-52

ชรินทร์ เตชะพันธุ์ | ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ |
การหมักเบียร์โดยใช้เซลล์ยีสต์ตรึงรูปด้วยไคโตแซน

หน้า หน้า 53-60

อัจฉรีย์ เอี่ยมผ่อง | สุวลี จันทร์กระจ่าง | บุญเทียม พันธุ์เพ็ง | นวลพรรณ ณ ระนอง |
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลายข้าวหอมมะลิ

หน้า หน้า 61-67

นฤศันส์ วาสิกดิลก | เพ็ญขวัญ ชมปรีดา | หทัยรัตน์ ริมคีรี | ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา |
สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไคโตแซน

หน้า หน้า 68-73

ขวัญใจ สุชินพงศ์พันธ์ | หทัยรัตน์ ริมคีรี | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ |