การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา07 ,2542 )

ผลกระทบของการยกเลิกการกีดกันทางการค้าในตลาดกากถั่วเหลืองของประเทศไทยต่อตลาดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ และตลาดเนื้อสัตว์: ศึกษาในเชิงสวัสดิการ

หน้า หน้า 319-327

ประชา คุณธรรมดี |
เปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตร ในด้านสินเชื่อเกษตร

หน้า หน้า 328-337

นงนุช ปรมาคม | อัจฉรา ปทุมนากุล |
กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตรในชุมชนมุสลิม จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน้า หน้า 338-344

อาหวัง ล่านุ้ย |
การศึกษาเปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกลุ่มไทยพุทธกับกลุ่มไทยมุสลิม ในเขตโครงการห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปีการผลิต 2540/41

หน้า หน้า 345-350

ปรีชา วทัญญู |
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย

หน้า หน้า 351-360

สมพร อิศวิลานนท์ |
แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชนภายใต้กระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย

หน้า หน้า 361-367

รังสรรค์ ปิติปัญญา | สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | วินัย พุทธกูล | พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา | สุดารัตน์ สารสว่าง | ทรงจิต พูนลาภ |
ความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพาณิชย์ชานเมืองใหญ่ กรณีศึกษา: จังหวัดนนทบุรี

หน้า หน้า 368-373

วรดา สงอักษร | คธาฤทธิ์ สิทธิกูล |