การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา08 ,2542 )

รูปแบบการฝึกอบรมที่มีงานวิจัยเป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำของครู : บทบาทและความรับผิดชอบใหม่ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการศึกษา

หน้า หน้า 197-203

ปราณี โพธิสุข | อาภา จันทรสกุล | พุทธชาติ ชุณสาคร |
วิสัยทัศน์นิสิตนักศึกษาไทย

หน้า หน้า 204-211

ปรีชา ตราดธารทิพย์ |
ปัญหาการพักอาศัยในหอพักของนิสิตและสาเหตุที่ทำให้นิสิตลาออกกลางคัน จากหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หน้า หน้า 212-217

วรรณา เยาวสง่า |
ลักษณะความเป็นผู้มีใจกว้าง ใจแคบของนิสิตนักศึกษา ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน้า หน้า 218-226

วรรณดี สุทธินรากร | ปรีชา ตราดธารทิพย์ | วรรณา เยาวสง่า | รัตนวรรณ รุณภัย | พัฒนา สุขประเสริฐ | วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ | รัชฎา ธิโสภา | ชุตินันท์ อิทธิรัตนา | สุพัตรา วีรผลิน |
การศึกษาการเลือกวิธีการไปสู่ความสำเร็จของนิสิตนักศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยโดยใช้แบบวัดมาเคียเวลเลียนนิสซึ่ม

หน้า หน้า 227-236

วรรณดี สุทธินรากร | ปรีชา ตราดธารทิพย์ | วรรณา เยาวสง่า | รัตนวรรณ รุณภัย | พัฒนา สุขประเสริฐ | วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ | รัชฎา ธิโสภา | ชุตินันท์ อิทธิรัตนา | สุพัตรา วีรผลิน |
โครงการนำร่อง : การใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนม

หน้า หน้า 237-244

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |
องค์ประกอบสำคัญแสดงงานวิชาการของอาจารย์

หน้า หน้า 245-251

สุทธนู ศรีไสย์ | สุนันท์ พงษ์สามารถ | บังอร ชมเดช | ชูเวช ชาญสง่าเวช | พัฒนะ ภวะนันท์ | สุพัฒน์ สุกมลสันต์ | จินตนา ยูนิพันธ์ | นพวรรณ จงวัฒนา |
การประเมินรูปแบบการพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2540 โครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 252-259

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ |