การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา09 ,2542 )

การเปลี่ยนแปลงสมบัติดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน้า หน้า 322

พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ | ธรรมนูญ แก้วอำพุท | บุญมา ดีแสง | แสงจันทร์ ศรีสายเชื้อ |
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

หน้า หน้า 324

สมชาย อ่อนอาษา | ชลดา เต็มคุณธรรม | บุญมา ดีแสง | แสงจันทร์ ศรีสายเชื้อ |
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน้า หน้า 342

พีระพิทย์ พืชมงคล | รัตนา ทองย้อย | นาตยา จึงเจริญธรรม |
การศึกษาเปรียบเทียบซีโอไลต์กับวัสดุต่างๆ ในระบบชั้นดินก่ออิฐเพื่อบำบัดน้ำเสีย

หน้า หน้า 275-280

ประไพ อิสระ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | สุเทพ ทองแพ | สมชาย กรีฑาภิรมย์ |