การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา10 ,2542 )

ทัศนคติ และสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ของชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 291-294

บุญเชิด หนูอิ่ม |
โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสมของเทศบาลบริเวณชายแดนของประเทศไทย ในยุคโลกาภิวัฒน์

หน้า หน้า 295-299

อาคม ใจแก้ว |
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า หน้า 300-306

อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์ |
ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับขยะและการจัดการของเมืองเชียงใหม่ และการลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่างๆ

หน้า หน้า 307-311

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา |
พิธีกรรมและระบบความเชื่อการลำผีฟ้าในภาคอีสาน

หน้า หน้า 312-315

ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว |