การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา11 ,2542 )

การวิเคราะห์แบบจำลองทรานซิสเตอร์โครงสร้างแบบ IGBT เพื่อการออกแบบ

หน้า หน้า 278-285

จิรวัฒน์ ปานกลาง | สุรศักดิ์ เนียมเจริญ | สรัญญา ญาติเสมอ | สมบัติ หมื่นพัน |
การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ดินเป็นตัวระบายความร้อนทิ้ง ของเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

หน้า หน้า 292-296

วัชระ เพิ่มชาติ | นริส ประทินทอง | ศิริชัย เทพา | เคดารี, โจเซฟ |