การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา12 ,2542 )

งบประมาณและเวลาของบิดามารดาญี่ปุ่นในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพ

หน้า หน้า 169-175

อัจฉรา นวจินดา |
ความสัมพันธ์ของปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับระดับไขมันในเลือด ของข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา

หน้า หน้า 176-182

ชาติหญิง กสิบาล | สิริพันธุ์ จุลกรังคะ |
ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยของครูสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เขตกรุงเทพมหานคร

หน้า หน้า 183-188

ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์ | เสาวพร เมืองแก้ว |
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในเขตจังหวัดลพบุรี: ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

หน้า หน้า 189-193

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |