การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา13 ,2542 )

การประมวลผลคำไทยด้วยคอมพิวเตอร์: ก้าวแรกของระบบประมวลผลสารสนเทศอัจฉริยะ

หน้า หน้า 263-269

ปรีติ ปิติอลงกรณ์ | ชวลิต จิรรัตนชาญ | ณัฐวิทย์ บูรณประภานนท์ | ธนุสศักดิ์ ธัญญสิริ | ทัศนาลัย บูรพาชีพ | ศิริพร แตงเที่ยง | วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ | วิภากร วงศ์ไทย | กมลา นาคะศิริ |
ลวดลายรูปสัตว์หิมพานต์ในผ้าไทโบราณ

หน้า หน้า 270-278

อรไท ผลดี |
การสร้างฐานข้อมูลทางดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน

หน้า หน้า 281-287

ปิยพันธ์ แสนทวีสุข |