การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาพืช สาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา14 ,2542 )

การปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ในชนบทเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร

หน้า หน้า 353-357

อรทัย ไตรวุฒานนท์ | บุญมา โรจนดิษฐ์ | อรรณนพ จันทร์อุปรี | อรพินท์ จินตสถาพร |
การศึกษาระบบการเกษตรของชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

หน้า หน้า 358-365

เกรียงไกร โชประการ | นิตยา วานิกร | ณรงค์ สามารถ | พิทักษ์ สิงห์ทองลา | รักเกียรติ แสนประเสริฐ | ชำนาญ แก้วมณี |
ผลการฝึกอบรมการผสมเทียมและปรับปรุงพันธุ์สุกรของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ

หน้า หน้า 382-387

หนูจันทร์ มาตา | ศรีสุวรรณ ชมชัย | ประเดิม ฉ่ำใจ | ชูเกียรติ รักซ้อน | นาม ศิริเสถียร |
ผลการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว ปี 2537/38-2540/41

หน้า หน้า 388-395

ณรงค์ วุฒิวรรณ | Chavalvut Chainuvati | สมศักดิ์ สุริโย | จรุงศรี บุญมาก | วิโรจน์ แสงพิรุณ |