การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( ครั้งที่ 37, สาขา15 ,2542 )

ธุรกิจดอกไม้ในหาดใหญ่และสงขลา

หน้า หน้า 377-382

อำพร วิริยโกศล | สุพัตรา โมกขกุล | นันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง |
การประยุกต์แนวคิดการตลาดยุคใหม่กับความสำเร็จของการพัฒนา ตามทฤษฎีใหม่ของในหลวง

หน้า หน้า 383-391

โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ |