การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาพืชและสาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา01 ,2543 )

การศึกษาเปรียบเทียบพันธุกรรมของมะม่วงมหาชนก และมะม่วงพันธุ์ต่างๆ ที่สวนประพัฒน์ สิทธิสังข์

หน้า หน้า 3-10

เฉลิมพล ภูมิไชย์ | จุลภาค คุ้นวงศ์ |
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์/พันธุ์

หน้า หน้า 11-21

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เชิดชาย วังคำ | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |
อิทธิพลของวันปลูกและความหนาแน่นพืชที่มีต่ออุณหภูมิในทรงพุ่มและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

หน้า หน้า 22-31

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เอนกนันต์ มาช่วย | เชิดชาย วังคำ | คาน, อามีร์ ซามาน |
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์/พันธุ์

หน้า หน้า 32-42

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | เชิดชาย วังคำ | สมศักดิ์ ศรีสมบุญ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |
ผลของการใช้สารพาราขวัทและเอธีฟอนเพื่อช่วยเร่งการเก็บเกี่ยวและผลของวิธีการลดความชื้นต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

หน้า หน้า 52-62

วันชัย จันทร์ประเสริฐ | ธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง | สวัสดิ์ หาญปราบ | จวงจันทร์ ดวงพัตรา |
การศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสม กับชาวไร่ข้าวโพดไทย

หน้า หน้า 63-76

อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ | นิภา เลขะสุนทรากร | พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ | สมชาย กรีฑาภิรมย์ | จรงค์ รุ่งช่วง | สมพร ทองแดง |
วิธีวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียม และไนเตรตที่สกัดได้โดย Mehlich 1 ในดินปลูกข้าวโพดของประเทศไทย

หน้า หน้า 77-84

สมชาย กรีฑาภิรมย์ | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ | บุญแสน เตียวนุกูลธรรม |
การศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเรณูระกำ (Salacca wallichiana Mart.) ในไนโตรเจนเหลว

หน้า หน้า 85-90

รมย์ริญ ปิยารมย์ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วิจิตร วังใน | สุรศักดิ์ นิลนนท์ |
อิทธิพลของการให้น้ำกระทบดอกต่อการถ่ายละอองเรณูและการปฏิสนธิของสละเนินวง (Salacca sp.)

หน้า หน้า 91-97

รมย์ริญ ปิยารมย์ | นิรันดร์ จันทวงศ์ | วิจิตร วังใน | สุรศักดิ์ นิลนนท์ |