การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 38, สาขา02 ,2543 )

การเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลานิมิเตอร์กับการใช้แผ่นแม่แบบในการประมาณความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ

หน้า หน้า 22-27

จันทร์พร เจ้าทรัพย์ | กันยา ตันติวิสุทธิกุล |
การทำนายน้ำหนักตัวของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทยและพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน โดยใช้ความยาวลำตัว ความสูงที่หัวไหล่และความยาวรอบอก

หน้า หน้า 38-44

สุรศักดิ์ คชภักดี | ดลลดา ชัยวราภรณ์ | สมเกียรติ สายธนู | สุรพล ชลดำรงค์กุล | เพชรา วรรณเพชร |
สีขนและลักษณะรูปร่างของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย และพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน: ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

หน้า หน้า 45-51

สุรศักดิ์ คชภักดี | สมเกียรติ สายธนู | สุรพล ชลดำรงค์กุล | วัชรี ด้วงแก้ว |