การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 38, สาขา03 ,2543 )

การใช้ค่าความเข้มข้นของฮอร์โมน โปรเจสเตอโรนในซีรัมในการกำหนดวันตกไข่และวันคลอดในสุนัข

หน้า หน้า 119

เกษกนก ศิรินฤมิตร | จันทร์จิรา พึ่งเจริญสกุล | คงศักดิ์ เที่ยงธรรม | นุศรา ไพฑูรย์วงศ์วีระ | ศุภฤทธิ์ ดวงพลอย |
ความถี่ของหมู่เลือดแมวในประเทศไทย

หน้า หน้า 120

เกษกนก ศิรินฤมิตร | ธีระพล ศิรินฤมิตร | นรุตม์ ทะนานทอง | นิรุตติ์ สุวรรณา | สามารถ ติยะวงศ์ | ณัฐเนตร ศรีตระกูล | คงศักดิ์ เที่ยงธรรม | Andrew, Gordon A. |
การเพาะเลี้ยงเชื้อเซอร์โคไวรัส type 2 (Porcine circovirus type II) โดยใช้เซลล์ชนิดต่างๆ

หน้า หน้า 121

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ | ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ |
การตรวจพบการติดเชื้อ Porcine circovirus (PCV) ในลูกอัณฑะของสุกรพ่อพันธุ์ทดแทน

หน้า หน้า 122

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | อรวรรณ์ บุตรดี | ณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ | พิชัย จิรวัฒนาพงศ์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |
การพัฒนาวิธี In situ hybridization ในการตรวจหาโรคดวงขาว ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)

หน้า หน้า 125

วิศณุ บุญญาวิวัฒน์ | ธีระพล ศิรินฤมิตร | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | อรวรรณ์ บุตรดี | ทินวรรธน์ ศรีสุข | วรวิทย์ วัชชวัลคุ |
ผลของการใช้แผ่นรองความร้อนต่ออุณหภูมิของสุนัขขณะวางยาสลบด้วยฮาโลเธน

หน้า หน้า 126

อารีย์ ทยานานุภัทร์ | สุขสันต์ ฉ่ำสิงห์ | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | กาวิล นันท์กลาง | สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ | จุฑามาส รัตนคุณูประการ | วราภรณ์ อ่วมอ่าม |
การติดเชื้อร่วมของเชื้อเซอร์โคไวรัส และ เชื้อไวรัสอหิวาต์สุกรในสุกรขุน

หน้า หน้า 127

ธีระพล ศิรินฤมิตร | วรวิทย์ วัชชวัลคุ | ปรีดา เลิศวัชระสารกุล | วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์ | กิจจา อุไรรงค์ | สุวิชา เกษมสุวรรณ |