การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 38, สาขา04 ,2543 )

ผลของแอสตาแซนทินและวิตามินเอในการทำหน้าที่ชีวสารทางด้านโภชนาการของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)

หน้า หน้า 212

วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์ | ฮันเตอร์, ไบรอัน | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล | พอจำ อรัณยกานนท์ | พิกุล จิรวาณิชไพศาล | ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ | นุดล โมรี |
องค์ประกอบของกรดไขมันที่สะสมในแพลงค์ตอนพืชบางชนิด

หน้า หน้า 3-9

จินตนา สและน้อย | สุจินต์ ดีแท้ | เฉลิมวิไล ชื่นศรี | รวีวรรณ สุวณิชย์ | สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล |
การเปลี่ยนแปลงระดับโปรตีน และ คาร์โบไฮเดรต ในเลือดของปูทะเล (Scylla serrata) ในรอบวงจรการลอกคราบ

หน้า หน้า 18-22

บุญรัตน์ ประทุมชาติ | บรรจง เทียนส่งรัศมี | จีรภา เจริญวงศ์ | ผจงจิตต์ ยอดเจริญ |