การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาประมงและสาขาวิทยาศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา05 ,2543 )

การออกแบบและสร้างระบบเคลือบสุญญากาศแบบดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง

หน้า หน้า 271-278

สุรสิงห์ ไชยคุณ | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | สกุล ศรีญาณลักษณ์ | จักรพันธ์ ถาวรธิรา |
การผลิตเอนไซม์ beta-xylanase ที่ปราศจากเซลลูเลสจากเชื้อรา Humicola lanuginosa (Griffon and Maublanc) bunce ด้วยกระบวนการหมักแบบ solid state

หน้า หน้า 279-294

อานนท์ ประเสริฐศรี | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | จรัญ เจตนะจิตร | นภา โล่ห์ทอง |
โยเกิร์ตถั่วเหลืองปราศจากน้ำตาลที่ทำให้ท้องเฟ้อหมักด้วยแบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมักพื้นบ้านและเชื้อบิฟิดัส

หน้า หน้า 303-315

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ | สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ |
เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านราของสารสกัดมะคำดีควายที่สกัดต่างวิธีกับ ketoconazole

หน้า หน้า 323-327

แม้นสรวง วุฒิอุดมเลิศ | พรรณกร อิ่มวิทยา | อ้อมบุญ ล้วนรัตน์ | โยธิน คำอุดม |
ประสิทธิภาพของการตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจำนวนโคลิฟอร์ม/อีโคไล อย่างรวดเร็วด้วยชุดทดสอบกระดาษ

หน้า หน้า 328-338

สุจิรา มณีรัตน์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วราภา มหากาญจนกุล |
การคัดเลือกสายพันธุ์แบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส

หน้า หน้า 350-358

จุฑาพร แสวงแก้ว | ปทุมพร ฉิมเอนก | เลอลักษณ์ จิตรดอน | สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส | สุนันทา รัตนาโภ |
การตรวจวิเคราะห์ salmonella ในผลิตภัณฑ์ประมงด้วยวิธี impedance splitting โดยใช้อาหาร KMSC และ KMRV

หน้า หน้า 359-368

ธนิต หงษ์ดุสิต | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ | กนกพรรณ ศรีมโนภาษ |