การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา06 ,2543 )

การผลิตฟรุกโต-โอลิโกแซ็กคาไรด์จากซูโครส

หน้า หน้า 497-506

สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล | ปรีชา ต้นสกุลรัตนชัย | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ | ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ |
สมบัติทางฟิสิกส์เคมีของแป้งถั่วเขียวที่สกัดจากพันธุ์ที่พัฒนาในประเทศไทย

หน้า หน้า 529-536

สุนีย์ โชตินีรนาท | กำไล เลาหพัฒนาเลิศ | เอ็จ สโรบล | กล้าณรงค์ ศรีรอต |
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สังขยาฟักทองกึ่งสำเร็จรูป

หน้า หน้า 537-543

กมลวรรณ แจ้งชัด | อนุวัตร แจ้งชัด | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | เกศรินทร์ มงคลวรวรรณ |
การผลิตน้ำตาลโอลิโกแซ็กคาไรด์โดยยีสต์ Trichosporon beigelii

หน้า หน้า 544-550

วีรานุช ปลื้มทรัพย์ | ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ | สมชาย เชื้อวัชรินทร์ | สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |
การใช้น้ำเวย์เพื่อผลิตกล้าเชื้อแลคติคแอซิดแบคทีเรีย และผลของสารปกป้องเซลล์ต่อการอยู่รอดของเชื้อ

หน้า หน้า 560-568

อรพิน ภูมิภมร | ภัทรียา จุฑามาศ | วันเชิญ โพธาเจริญ |