การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา07 ,2543 )

ทางเลือกการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช: กรณีศึกษาโรงเรียนเกษตรกร

หน้า หน้า 479-488

สุวรรณา ประณีตวตกุล | อัจฉรี ศัสตรศาสตร์ |
การประเมินความยั่งยืนทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 489-497

คมศักดิ์ ประยูรวงษ์ | จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ |
การประเมินมูลค่าที่เกิดจากการไม่ได้ใช้: กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

หน้า หน้า 498-507

ธนาภรณ์ กระสวยทอง | เพ็ญพร เจนการกิจ |
คุณภาพชีวิต: แนวคิด วิธีการวัดและการนำไปใช้เพื่อการจัดทำแผนปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนและสังคม

หน้า หน้า 508-516

สุมาลี สันติพลวุฒิ |
ผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรที่มีต่อการน้ำเข้าและรายได้ศุลกากรจากการค้าชายแดนภาคเหนือ

หน้า หน้า 517-523

จิระ บุรีคำ |
การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง

หน้า หน้า 524-536

ธันวา จิตต์สงวน | บัณฑิณี สูตรสุคนธ์ |
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงราคากะหล่ำปลีระหว่างตลาดกลางและตลาดภูมิภาค

หน้า หน้า 537-556

สมพร อิศวิลานนท์ | ธวัชชัย วิมลรัตน์ |