การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสัมคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา08 ,2543 )

การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา

หน้า หน้า 229-237

นงลักษณ์ วิรัชชัย | สุวิมล ว่องวาณิช |
ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน

หน้า หน้า 238-247

วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี |
การส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองกับความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน้า หน้า 248-253

วิชัย พาณิชย์สวย |
การวิจัยในชั้นเรียน: การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม และทฤษฎีการสร้างความรู้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน้า หน้า 254-263

มาลิน ศักดิยากร |
การวิจัยในชั้นเรียน: ผลการสอนและบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม/ทฤษฎีการสร้างความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน้า หน้า 264-272

อำพวรรณ ทิวไผ่งาม |
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองวิชาปฎิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร

หน้า หน้า 273-280

ศักรินทร์ โสนันทะ | ณัฐ จันท์ครบ | เสรี ชื่นอารมณ์ | เสน่ห์ ไมตรีจิตร์ | สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ |
พุทธจริยวัตรคัดสรรจากความสอดคล้องและการปลุกเร้าเจตคติทางวิทยาศาสตร์

หน้า หน้า 281-286

ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์ |
ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคนม

หน้า หน้า 287-295

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ธวัช เสียงลือชา |
การทำความเข้าใจสนับสนุนและปรับปรุงโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 296-305

แม้นมาศ ลีลสัตยกุล |
การพัฒนาความสามารถในการฟัง และการอ่านคำภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนโฟนิกส์

หน้า หน้า 306-311

จิตรา วนิชานันท์ |