การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา09 ,2543 )

พฤติกรรมของพะยูนในระบบนิเวศหญ้าทะเล

หน้า หน้า 3-12

สุวรรณ พิทักษ์สินธร | ทิพวรรณ เศรษฐพรรค์ | โกมล แพรกทอง |
อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของสวนป่าภาคเอกชนในประเทศไทย ปี ค.ศ. 1997

หน้า หน้า 13-25

พสุธา สุนทรห้าว | วุฒิพล หัวเมืองแก้ว | ปัสสี ประสมสินธ์ | มณฑล จำเริญพฤกษ์ |
การศึกษาการบำบัดสารพิษฟีนอลจากน้ำทิ้งห้องปฎิบัติการด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ และ แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์

หน้า หน้า 26-32

นุษรา สินบัวทอง | อุบลทิต จังติยานนท์ | โรจน์ คุณเอนก |
การประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์ไม้เสม็ด

หน้า หน้า 33-41

สมชัย เบญจชัย | ธวัช จิรายุส | พรพิมล อมรโชติ | ลักษมี สุทธิวิไลรัตน์ | จรัส ช่วยนะ | บุญส่ง สมเพาะ | วิชิต สนธิวณิช |
ผลกระทบของการเขตกรรมในสวนองุ่นแบบยกร่องจีนที่มีต่อคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน

หน้า หน้า 42-50

คมสันติ วรเนตรสุดาทิพย์ | รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล |
การศึกษาศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกองุ่นทำไวน์ในพื้นที่จังหวัดเลย

หน้า หน้า 51-58

บุณยนุช ศุขโต | สุขุม ภู่ทอง |
การกำจัดสารพิษจากสารฆ่าแมลงมาลาไธออนออกจากพืชผักโดยใช้โอโซน

หน้า หน้า 59-66

ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์ | โรจน์ คุณเอนก | ลักษมี เมตต์ปราณี | จักรกริศน์ จิรภัตตานนท์ |
การสำรวจขอบเขตพื้นที่และสภาพปัจจุบันของแนวปะการังในจังหวัดชลบุรี

หน้า หน้า 67-76

สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ | มิคมินทร์ จารุจินดา |
ความผันแปรในรอบวันและรอบปีของอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้เด่น 3 ชนิด ในป่าผสมผลัดใบ จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า หน้า 77-84

ลดาวัลย์ พวงจิตร | ประนอม ผาสุข |
การสูญเสียดินและน้ำในพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ปลูกไม้ผลที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า หน้า 85-95

สุภาพ ปารมี | นิพนธ์ ตั้งธรรม |