การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา10 ,2543 )

การศึกษาสภาพการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และความคิดเห็นของชุมชนต่อบทบาทและกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลดี

หน้า หน้า 355-365

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา |
ชุมชนกับการพัฒนาป่าชายเลน

หน้า หน้า 366-374

บุศริน บางแก้ว | ชเนตตี มิลินทางกูร | นันทนา เลิศประสบสุข |
นโยบายการคลังกับการรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน้า หน้า 375-383

วรพิทย์ มีมาก |
20 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งธุรกิจชุมชน

หน้า หน้า 384-394

นันทิยา หุตานุวัตร |
โลกานโยบายศาสตร์ กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษานโยบายระหว่างประเทศ

หน้า หน้า 395-402

ประภัสสร์ เทพชาตรี |
การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความเป็นอิสระของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคล: ศึกษากรณีเทศบาล

หน้า หน้า 403-409

อาคม ใจแก้ว |
ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลกับบุคลิกภาพ

หน้า หน้า 410-418

ปนัดดา ชำนาญสุข |
จินตแผนที่: ตัวชี้วัดศักยภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน้า หน้า 419-427

อรสา สุกสว่าง |
เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการศึกษาทางด้านสังคม

หน้า หน้า 428-440

อรสา สุกสว่าง | สุทธิพงษ์ เกษมกุลศิริ |
การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 441-448

ศิรินภา จามรมาน | ปนัดดา ชำนาญสุข | ปัทมา พุ่มมาพันธุ์ | ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น |