การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา11 ,2543 )

การศึกษาและออกแบบเบื้องต้นอากาศยานไร้คนเพื่อสำรวจสภาวะแวดล้อม

หน้า หน้า 3-9

ปรีชา วรรณภูมิ | สุรศักดิ์ บำรุงวงศ์ | คณาพจน์ จำปางาม | ธานินทร์ กังวาลพงศ์พันธุ์ | พิชา ปานรักษา | วิศิษฐ์ เศวตสุทธิพันธ์ | สรรเพชญ คำนวณทิพย์ |
การศึกษาและทำนายแนวโน้มสภาวะอากาศและพายุในเขตร้อน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

หน้า หน้า 25-31

ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ | ฐิติวัฒน์ สืบสุวงค์ | ประเสริฐ พันธ์พงค์พาณิชย์ | ทรงพล มงคลปรีดาไชย |
การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบอากาศที่ติดตั้งบนบอลลูนหยั่งอากาศ

หน้า หน้า 32-39

ธนพัฒน์ เกิดสุข | ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย | วิทยา ทิพย์สุวรรณพร | ทนงศักดิ์ สิขิวัน | กิจภูมิ ชาครโกวิทย์ | ประวิทย์ เจียวก็ก |
การศึกษาเบื้องต้นวิธีการวัดผลความถูกต้องจากการแยกบริเวณ

หน้า หน้า 40-48

นันทนา ธินรุ่งโรจน์ | ภาณุศักดิ์ เอกอารีศักดิ์ | นงลักษณ์ โควาวิสารัช |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยคำนวณการถ่วงน้ำหนักและสมดุลของเครื่องบินพาณิชย์

หน้า หน้า 49-54

ธนพัฒน์ เกิดสุข | ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย | กิติธัช บุญสุวรรณ | เอกพันธุ์ ชื่นสมบูรณ์ | พัฒนพงศ์ คำนึก |
การออกแบบอุปกรณ์ลดแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์ของรถกระบะ, รถบัส

หน้า หน้า 61-65

วิชิต ลายประดิษฐ์ | มรรค ศรวัต | ภาสพล หวานสูงเนิน | กิติธัช บุญสุวรรณ |
การออกแบบอุปกรณ์การทดลองผลของเลขเรย์โนลด์ต่อลักษณะการไหล

หน้า หน้า 66-71

วิชิต ลายประดิษฐ์ | ปรีชา วรรณภูมิ | ธีรภัทร นิคมานนท์ | ฐิติสาร หลิมอานนท์ |