การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( ครั้งที่ 38, สาขา13 ,2543 )

พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

หน้า หน้า 429

กมลา นาคะศิริ | วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ | ศิริพร แตงเที่ยง | วิภากร วงศ์ไทย | ทัศนาลัย บูรพาชีพ | อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล | โรเบิร์ต, แมคคาร์ธี | โกลดริค, ริชาร์ด | สมแสง ไชยวงศ์ |
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

หน้า หน้า 569-577

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |
สุนทรียะทางภาษาไทยในวรรณกรรมเพลงสุนทราภรณ์

หน้า หน้า 578-582

เด่นศิริ สินสืบผล |