การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาพืชและสาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา14 ,2543 )

บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

หน้า หน้า 483-489

เอกชัย โอเจริญ | สุกัญญา อธิปอนันต์ | สำราญ สาราบรรณ์ | พิชฎา อารยานุรักษ์ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย | จำลอง พุฒซ้อน |
ระบบการทำฟาร์ม การตัดสินใจ และรูปแบบการทำการเกษตรระบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

หน้า หน้า 496-505

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | ประสงค์ หนูแดง |