การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 ( ครั้งที่ 38, สาขา15 ,2543 )

การขายตรงในรูปแบบการตลาดหลายชั้น

หน้า หน้า 551-556

ศศิวิมล สุขบท | ณัฐธิดา น้ำใจทหาร |
ปัจจัยการซื้อซ้ำในฐานะตัวบ่งชี้ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หน้า หน้า 557-566

ปราณี คูเจริญไพศาล | บัวรัตน์ ศรีนิล |