การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา02 ,2544 )

ผลของไทโลซิน โปรไบโอติก และแลตทูโลส ต่อระดับเอนไซม์ที่ย่อยน้ำตาล โมเลกุลคู่ และระดับกรดไขมันสายสั้น ภายในลำไส้ของหนูแรท

หน้า หน้า 3-10

ทิพย์มนต์ ใยเกษ | กฤษ อังคนาพร |
การใช้เปลือกหอยเชอรี่ป่นเป็นแหล่งอาหารแคลเซียมในนกกระทาไข่

หน้า หน้า 42-50

สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน | มนูญ ชำนาญเกษกรณ์ | จรินทร์ ศรีสวัสดิ์ | ศักดินา โพธารส | ยอดชาย การภักดี | สุมล หงษ์คำ | ทองคำ เพ็ชรปานกัน |
การใช้เนื้อหอยเชอรี่บดตากแห้งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในนกกระทาไข่

หน้า หน้า 51-58

สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน | วิโรจน์ กิติคุณ | ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ | ภัคพงศ์ ปวงสุข | หนูจันทร์ มาตา | สุมล หงษ์คำ | กุหลาบทิพย์ อิทธิประเวศน์ |
การเสริมพลังงานในรูปกากน้ำตาลเหลวแก่แม่โคนมในช่วงปลายระยะการให้นมที่ได้รับฟางข้าวและอาหารข้นต่างระดับโปรตีนในช่วงฤดูแล้ง

หน้า หน้า 67-75

สมเกียรติ ประสานพานิช | โชคชัย ชัยมงคล | สุวิช บุญโปร่ง |
การตัดขนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาบางประการในโคนมลูกผสมออสเตรเลียน ฟรีเชียน-ซาฮิวาล ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น

หน้า หน้า 76-85

สุวิช บุญโปร่ง | ศิริวัฒน์ อินทรมงคล | สมเกียรติ ประสานพานิช | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |