การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอภิปรายและบรรยายพิเศษ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา03 ,2544 )

การศึกษาความชุกของโรคซัลโมเนลโลซีสและชิเกลโลซีสในลูกสุนัขและความไวของเชื้อที่พบต่อยาต้านจุลชีพ

หน้า หน้า 303-311

สุมาลี บุญมา | วิทยา โคสิตานนท์ | จตุพร หนูสุด | ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ | อรุณ ปางตระกูลนนท์ | อำนาจ พัวพลเทพ |
การศึกษาเบื้องต้นถึงลักษณะน้ำเชื้อของช้างเลี้ยงในประเทศไทย

หน้า หน้า 312-315

นิกร ทองทิพย์ | พรชัย สัญฐิติเสรี | มังกร ดำยัง | วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์ | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | ทวีโภค อังควานิช | ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |
ฝูงกระบือติดเชื้อ Trypanosoma evansi : การศึกษาเปรียบเทียบค่าโลหิตวิทยา

หน้า หน้า 325-331

พิพล สุขสายไทยชนะ | นิมิตร เชื้อเงิน | ธีรพรรณ ภูมิภมร | พัชรากร ณ สงขลา | ประภัสสร เชาวนสกุล |
ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดกับความผิดปกติของตับในสุนัข

หน้า หน้า 336-343

เกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ | นพกฤษณ์ จันทิก | เสรี ดอนแก้วบัว |
การตรวจสอบระยะการเจริญของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ของลูกกระบือปลัก หลังกระตุ้นด้วยฟอลลิเคิล สติมูเลติง ฮอร์โมน

หน้า หน้า 344-349

นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์ | เอกชาติ พรหมดิเรก | มงคล เตชะกำพุ |
การเปรียบเทียบค่าเคมีเลือดของช้างเลี้ยงในเมืองกับช้างเลี้ยงปล่อยธรรมชาติในประเทศไทย

หน้า หน้า 350-355

ดรุณี ทันตสุวรรณ | วงศ์ขวัญ จิตนุพงศ์ | อัจฉรา ธีระพันธ์ | กฤษฎา ลังกา |