การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา04 ,2544 )

ความหลากหลายของกุ้งและปูที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น ในแนวปะการังของน่านน้ำไทยและน่านน้ำประชิด ประเทศเมียนมาร์

หน้า หน้า 3-11

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล |
การศึกษาชนิดของปลาในแนวปะการังครอบครัว POMACENTRIDAE บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้า หน้า 12-17

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ | อนุวัต สายแสง |
ระดับที่เหมาะสมของกรดไขมันที่จำเป็น (18:2n6 และ 18:3n3) สำหรับการเจริญเติบโต อัตรารอด และอัตราแลกเนื้อของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.&Val.)

หน้า หน้า 38-45

ประเทืองศรี สินชัยศรี | อรุณี อิงคากุล | วิมล จันทรโรทัย | ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ | สิริฉัตร เพ็ญพิบูลรัตนา |
คุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำปากพลังและสาขา ก่อนและหลังการสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้า หน้า 61-69

ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร | วิเชียร วรสายัณห์ | ภาสกร ถมพลกรัง |