การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา05 ,2544 )

การจัดจำแนกยีสต์ทนเค็มที่แยกได้ในประเทศไทย

หน้า หน้า 11-18

ศศิธร จินดามรกฎ | วิเชียร ยงมานิตชัย | สาวิตรี ลิ่มทอง | ปุณฑริกา หะริณสุต |
การศึกษาคุณสมบัติเร่งการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดเมมเบรนจาก Acetobacter และ Gluconobacter

หน้า หน้า 19-26

อรวรรณ ชุณหชาติ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | กัญจนา ธีระกุล | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วราภา มหากาญจนกุล |
การศึกษาผิวเรียบของวัสดุความละเอียดสูงโดยใช้เทคนิคฟีโซ่อินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์

หน้า หน้า 27-32

พงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์ | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ |
การเหนี่ยวนำการสร้างเอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อรา Humicola lanuginosa (Griffon and Maublanc) Bunce

หน้า หน้า 33-41

ขวัญชัย คูเจริญไพศาล | กนก รัตนะกนกชัย | วิเชียร กิจปรีชาวนิช |
การผลิตไซลาเนสและคาร์บอกซีเมททิลเซลลูเลส จาก Bacillus circulans B6 เมื่อเจริญใน xylan medium

หน้า หน้า 56-63

ภัทรา ผาสอน | สันทณีย์ รัตติธรรมกุล | กนก รัตนะกนกชัย | คู, คิน เลย์ |
การพัฒนาระบบประมาณราคาค่าก่อสร้างด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลและ AutoCAD

หน้า หน้า 71-78

ธีร หฤทัยธนาสันติ์ | ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ | ประสงค์ ปราณีตพลกรัง |