การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอภิปรายและบรรยายพิเศษ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา06 ,2544 )

ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก

หน้า หน้า 275-303

ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ | มนูญ จันทร์ประสิทธิ์ | จินตนา อุปดิสสกุล |
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำซอสปรุงรสโดยใช้เอนไซม์เพื่อลดสาร 3-MCPD

หน้า หน้า 347-354

คงศักดิ์ สหะศักดิ์มนตรี | สมบัติ ขอทวีวัฒนา |
การพัฒนาลูกชิ้นปลาจากซูริมิปลาสีกุนข้างเหลือง

หน้า หน้า 355-361

เชาวนีย์ ลือประเสริฐ | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร | นงนุช รักสกุลไทย |
การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

หน้า หน้า 370-377

วลัยพร ทิมบุญธรรม | มังกร โรจน์ประภากร | สุริยา สาสนรักกิจ | เสรี เจริญกิจมงคล | เปรมสุดา สมาน |