การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา07 ,2544 )

บทบาทของนโยบายการคลังที่มีต่อการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน้า หน้า 3-10

จิระ บุรีคำ |
การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเขต 3

หน้า หน้า 11-18

มานวิภา อินทรทัต |
การย้ายถิ่นภายในประเทศ : ปัจจัยกำหนดและผลกระทบทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

หน้า หน้า 19-28

อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม | โกมล ปราชญ์กตัญญู |
ผลกระทบทางด้านประชากรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หน้า หน้า 29-37

อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม |
ความแตกต่างของรายได้และการกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันของครัวเรือนเกษตร

หน้า หน้า 38-50

สมพร อิศวิลานนท์ |
ผลกระทบขององค์การค้าโลกที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย : เอื้อประโยชน์หรือไม่?

หน้า หน้า 53-60

พริ้วแพร ชุมรุม |