การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา08 ,2544 )

เครื่องมือวัดระดับการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

หน้า หน้า 181-188

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ | สมใจ บุญอุรพีภิญโญ | วรรณา สุติวิจิตร |
การพัฒนารูปแบบการสอนพีชคณิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน้า หน้า 189-196

สิริพร ทิพย์คง | มาลินท์ อิทธิรส | กรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย | บุญรื่น ปานประสงค์ |
การวิจัยในชั้นเรียน: ผลของการเรียนโดยวิธีการเรียนรู้ร่วมกันในแนวคอนสตรัคชันนิซึมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หน้า หน้า 197-203

สุพิน ดิษฐสกุล |
การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

หน้า หน้า 204-212

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |
การวิจัยในชั้นเรียน: การใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาจิตพิสัยทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน้า หน้า 213-219

สุชาวดี เกษมณี |
การสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาโยนิโสมนสิการและทักษะการปรึกษาสำหรับครู

หน้า หน้า 220-226

อาภา จันทรสกุล | วรพิมพ์ ถิระวัฒน์ |
ศึกษาพัฒนาการในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นิทานพื้นบ้านไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน้า หน้า 227-232

ผลทาน ศรีณรงค์ |
ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในจังหวัดราชบุรี

หน้า หน้า 233-240

บุญเรียง ขจรศิลป์ | ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ | ปราณี โพธิสุข |
ผลการเรียนและความสนใจในวิชาสถิติ ที่ใช้หลักการเรียนเพื่อรอบรู้ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หน้า หน้า 241-248

ปาริชาติ บัวเจริญ |
การแก้ไขปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกโดยใช้วิธีการสอนอ่านไทยแบบเชื่อมโยงคำ-หลัก

หน้า หน้า 249-256

ศิริพร สิริยากุล |