การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา09 ,2544 )

อิทธิพลของปริมาณความชื้นในดินต่อลักษณะของปากใบ และการเจริญเติบโตของกล้าไม้ยูคาลิปตัสและกล้าไม้แดง

หน้า หน้า 205-212

นิพล ไชยสาลี | ลดาวัลย์ พวงจิตร |
ความผันแปรระหว่างถิ่นกำเนิดของชลศักย์ในใบไม้กระถินณรงค์ที่ปลูก ณ สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ลำเภาลำทราย จังหวัดกาญจนบุรี

หน้า หน้า 213-220

วาทินี ทองเชตุ | ลดาวัลย์ พวงจิตร |
ประสิทธิภาพของวัสดุแทรกชนิดต่างๆ และการให้อากาศแก่ระบบจัดเรียงดินหลายชั้นในการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

หน้า หน้า 221-229

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี | ปิ่นเพชร บุญสุข | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | Wakatsuki, Toshiyuki |
การศึกษาและพัฒนาวัสดุเพาะกล้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

หน้า หน้า 230-236

ชัยสิทธิ์ ทองจู | จรัล เห็นพิทักษ์ | วีระศรี หวังการ |
อิทธิพลของปริมาณไอโซไซยาเนตอิสระในตัวประสานยูริเทนต่อสมบัติของโฟมอัดที่เตรียมจากเศษโฟม

หน้า หน้า 244-249

อนุวัติ แซ่ตั้ง | อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ |
การศึกษาและวินิจฉัยคุณสมบัติของดินทราย เพื่อจำแนกความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

หน้า หน้า 250-256

สมปอง นิลพันธ์ | สุวณี ศรีธวัช ณ อยุธยา | นฤมล จันทวัชรากร |
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบางประการระหว่างวิธีการใช้เครื่องมือภาคสนามกับการวิเคราะห์โดยวิธีมาตรฐาน

หน้า หน้า 257-266

นุษรา สินบัวทอง | อรรถกร ฤกษ์วิรี | ณัฎฐา หังสพฤกษ์ | นันทนา ชื่นอิ่ม |
อิทธิพลของการเติมอากาศต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น

หน้า หน้า 267-274

ปิ่นเพชร บุญสุข | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | สุเทพ ทองแพ | บัญญัติ เศรษฐฐิติ | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |
แนวทางประเมินความยั่งยืนของพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

หน้า หน้า 275-282

พุธชพล สุวรรณชัย | จุฑารัตน์ กิตติวานิช |