การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา10 ,2544 )

ป่าชุมชน: มุมมองและแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

หน้า หน้า 87-95

ศิริวรรณ ศิริบุญ |
การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติการของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้า หน้า 96-101

วรพิทย์ มีมาก |
ความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต

หน้า หน้า 102-110

นัยเนตร องค์เนกนันต์ | ปนัดดา ชำนาญสุข |
การศึกษาเปรียบเทียบผลของภาวะเครียดที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และการแสดงออกต่อสังคมของผู้บริหารและพนักงานภาคธุรกิจ

หน้า หน้า 111-116

ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ |
ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความวิตกกังวลในผู้บริหารธุรกิจ

หน้า หน้า 117-122

ศรีนวล สถิตวิทยานันท์ |
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535

หน้า หน้า 123-129

ไฉไล ศักดิวรพงศ์ |
การพัฒนาประชาคมเมืองกรุงเทพฯ และการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพฯ ในการทำให้เมืองกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่

หน้า หน้า 130-136

ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |
การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานรอบเกาะอยุธยา

หน้า หน้า 137-141

ชมชิด อิ่มวิทยา | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช | รัชนีวรรณ เวชพฤติ |
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยในจังหวัดสกลนคร

หน้า หน้า 145-149

จิตติมา รักษา | มนตรี พิมพ์ใจ | จริยา ยมเสถียรกุล | สรยา โฆสิระโยธิน | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกยูคาลิปตัส จังหวัดนครพนม

หน้า หน้า 150-154

เกรียงไกร บุญเติม | กฤติยา ชัยศิริ | สิรี ขาวมีชื่อ | เสาวรัตน์ ขุพินิจ | ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช |