การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา11 ,2544 )

การประยุกต์ทฤษฎีทางอากาศพลศาสตร์เพื่อระบบพลังงานทดแทนที่ปราศจากมลภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน้า หน้า 29-34

วิชิต ลายประดิษฐ์ | พรเทพ เปี่ยมพร้อม | ปาณภาคย์ จิตต์แจ้ง |
คุณลักษณะของแถวลำดับสายอากาศแผ่นที่เชื่อมต่อด้วยช่องเปิด ร่วมกับวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่ำ (LNA)

หน้า หน้า 51-58

รังสรรค์ งามทรัพย์ | วัชระ ก้องสุรินทร์ | สถาพร พรหมวงศ์ | ประกิจ ตังติสานนท์ | มนต์ชัย แช่มช้อย |