การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา12 ,2544 )

การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส: อิทธิพลของ pH ของน้ำสีและระยะเวลาย้อมต่อสี

หน้า หน้า 340-346

นุจิรา รัศมีไพบูลย์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในเขตจังหวัดลพบุรี: กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือเพื่อเพิ่มรายได้

หน้า หน้า 347-352

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | มณฑารพ จักกะพาก | ศรันยา เผือกผ่อง |
ชนิดของเชื้อราที่พบในเสื้อผ้า

หน้า หน้า 355-362

เกศทิพย์ กรี่เงิน | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |