การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา13 ,2544 )

จากมุขปาฐะสู่ลายลักษณ์: การฟื้นฟูโน๊ตเพลงไทยฉบับครู

หน้า หน้า 313-321

ปัญญา รุ่งเรือง |
ความคิดทางจริยศาสตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทยในทรรศนะของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

หน้า หน้า 325-330

ธนภณ ฐิตาภากิตติรัต |