การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 39 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอภิปรายและบรรยายพิเศษ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา14 ,2544 )

การวางแผนธุรกิจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยือริ หมู่ที่ 5 ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

หน้า หน้า 565-571

วสันต์ กู้เกียรติกูล |
ลักษณะทางกายภาพชีวภาพและเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการใช้วิธีการเจาะต้นยางกับวิธีการใช้มีดกรีดยาง

หน้า หน้า 575-583

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | วีรยุทธ ดาวัลย์ |