การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( ครั้งที่ 39, สาขา15 ,2544 )

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IMP): กรณีศึกษาชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

หน้า หน้า 63-72

กิตติพงษ์ ศิริโชติ |
ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี ต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย

หน้า หน้า 73-84

ฐิติวดี บุญญาสัย |