เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 40: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( ครั้งที่ 40 ,2545 )

ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger V. Tiegh. และ Aspergillus japonicus Saito บนผ้าฝ้ายและผ้าใยผสมฝ้าย/พอลิเอสเตอร์

หน้า หน้า 273-280

เกศทิพย์ กรี่เงิน | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ |