เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา01 ,2545 )

พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

หน้า หน้า 3-10

วัฒนะ วัฒนานนท์ | วิลาวัลย์ วงษ์เกษม | ไกวัล กล้าแข็ง | วาสุเทพ กาญจนดุล | สมเจตน์ จันทวัฒน์ | Howeler, R.H. |
การตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในเนื้อเยื่อข้าวโพดสด

หน้า หน้า 11-18

สุกัญญา แย้มประชา | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | วิจารณ์ วิชชุกิจ |
ผลของสารไดเมทธิพินต่อผลผลิตและคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวหอมพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

หน้า หน้า 19-29

ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ | สุพิทย์ ขุนเพชร |
เปรียบเทียบวิธีการสกัดฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในชุดดินตาคลี ชัยบาดาล ลพบุรี สตึกและปากช่อง

หน้า หน้า 30-37

แสงดาว เขาแก้ว | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | วิจารณ์ วิชชุกิจ |
การรวบรวมและศึกษาพันธุ์มะกอกน้ำมัน: จำแนกพันธุ์มะกอกน้ำมันโดยเทคนิค RAPD

หน้า หน้า 46-53

เสริมสกุล พจนการุณ | ดิเรก ตนพยอม |
การงอกและระยะพัฒนาการของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ

หน้า หน้า 54-58

ศิริลักษณ์ เจริญดี | สุรียา ตันติวิวัฒน์ | จิตราพรรณ พิลึก | ศรีสม สุวรรณวงศ์ |
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตและคุณภาพของฟักทอง

หน้า หน้า 59-66

จานุลักษณ์ ขนบดี | สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ | จิรภา พงษ์จันตา |
การสำรวจเบื้องต้นปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผักกาดหอมปลูกโดยไม่ใช้ดินในฤดูกาลต่าง ๆ

หน้า หน้า 67-73

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ | อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ | วุฒิพงษ์ พิมพ์โคตร |
การเพิ่มปริมาณของ MP และ FP variants ของ Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus ในเซลล์เพาะเลี้ยงของ Heliothis zea

หน้า หน้า 74-81

สุดาวรรณ เชยชมศรี | มณี ตันติรุ่งกิจ | วิน เชยชมศรี | ทิพย์วดี อรรถธรรม |