เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( ครั้งที่ 40, สาขา02 ,2545 )

ผลของการเสริมธาตุโครเมียม แมงกานีส และแอล-คาร์นิทีน ต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากของสุกรระยะขุน

หน้า หน้า 3-11

สมโชค สมัครประโคน | นวลจันทร์ พารักษา | เนรมิตร สุขมณี | อมรรัตน์ พรหมบุญ | กิจชัย ศิริวัฒน์ |
ผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสต่อการใช้ประโยชน์ได้ของแคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีส ในอาหารลูกสุกรหลังหย่านม

หน้า หน้า 12-19

ธนวงษ์ ไม้สน | นวลจันทร์ พารักษา | เนรมิตร สุขมณี | อมรรัตน์ พรหมบุญ |
อิทธิพลของกวาวเครือขาวต่อระดับฮอร์โมนบางชนิด กลิ่นเพศและเซลล์ในอัณฑะของสุกรเพศผู้

หน้า หน้า 20-26

ศรีน้อย ชุ่มคำ | อรพินท์ จินตสถาพร | สมควร ชูวรรธนะปกรณ์ |
การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจในแม่ไก่พื้นเมืองไทย

หน้า หน้า 27-34

สุภารัตน์ ศรีส่วย | ศรเทพ ธัมวาสร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อนันต์ชัย เขื่อนธรรม |
ผลการเสริมพรีไบโอติกและกรดอินทรีย์ในอาหารสุกรหย่านม

หน้า หน้า 35-41

กรรณิการ์ พนาบุญเจริญ | นวลจันทร์ พารักษา | เสกสม อาตมางกูร | อมรรัตน์ พรหมบุญ |
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของคุณภาพเนื้อสุกรเพศผู้ ที่น้ำหนักฆ่าระดับต่าง ๆ กัน

หน้า หน้า 42-51

สัญชัย จตุรสิทธา | สมจิต พิชิตภารตะพงษ์ | สมภพ คำโอภาส | ชัยณรงค์ คันธพนิต |
การใช้ฮอร์โมน Bovine Somatotropin และการให้ความเย็นในโรงเรือนเปิดต่อการเพิ่มผลผลิตน้ำนมของโคนมพันธุ์ออสเตรเลียนฟรีเซียนซาฮิวาลในประเทศไทย

หน้า หน้า 66-73

ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง | สุรชัย ชาครีย์รัตน์ |
การตอบสนองทางสรีรวิทยาของแม่โครีดนมภายใต้การเลี้ยงดูในทุ่งหญ้ากับในโรงเรือน

หน้า หน้า 74-81

สมเกียรติ ประสานพานิช | เสาร์ ศิวิชัย | กัลยาณี ตันศฤงฆาร | Thwaites, C.J. | ชาญวิทย์ วัชรพุกก์ |